Adatvédelem

  • Adatvédelmi tájékoztató
A Gáspár és Társa Bt. (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.
Az adatkezelő címe: 7694 Hosszúhetény Iskola u. 55.

Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 02-06-071312
Az adatkezelő elérhetősége: +36207708040; bgasparvera@gmail.com

Az adatkezelés jogalapja minden adat esetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználó önkéntes hozzájárulása.
  • Vonatkozó jogszabályok:
1995-éviCXIX. tv. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
 
2001-éviCVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2008-évi XLVIII. tv. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2011-évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az info szabadságról

2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről

 
  • Hozzájárulás az adatkezeléshez:
A felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók
A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím.

A weboldal üzemeltetése során a Felhasználó alábbi adatait kezeljük:

Kezelt adatok

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Név, lakcím, telefonszám, email cím

Megrendelt termékek kézbesítéséhez, számlázáshoz

A számviteli törvényben meghatározott ideig(8év)

Név, felhasználónév, e-mail cím

Regisztráció

Regisztráció törlésének kérelméig.

  • Az adatkezelések jogalapjai:
-Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
 
-Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].
 
-Panasz esetén fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].
  • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
- Gáspár és Társa Bt. 7694 Hosszúhetény Iskola u. 55.
 
-Magyar Posta Zrt. (fuvarozás céljából) székhely: Budapest, Dunavirág utca 2-6. https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato#15.
 
-DPD Hungária Kft. (fuvarozás céljából) székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 14. B. ép. https://www.dpd.com/hu/home/siteutilities/adatvedelmi_nyilatkozat2
 
-Superwebaruhaz Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.             Superwebaruhaz Onlinex Solutions Kft. 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A.  / fszt. 1. Adószám: 26701581-1-04 Cégjegyzékszám: 04-09-014868 https://www.superwebaruhaz.hu/adatvedelem
 
-S-Könyvel Kft. székhely: 7632 Pécs, Izabella u. 6.                                                                      Az adatfeldolgozó az adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számlviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.
 
-Otp bank nyrt. (számlakezelő) székhely:1051 Budapest Nádor u. 16. https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/Altalanos_USZ_20140315_utan_5sz_mell_Adatvedelem_20200108.pdf
  • A felhasználó kérelmezheti az adatkezelőnél

- tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
- személyes adatainak helyesbítését,
- személyes adatainak törlését vagy zárolását.
A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.
Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen, telefonon vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.
 
  • A Szolgáltató jelen adatvédelmi szabályzatot nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.